ชุดโครงการวิจัยร่วมเพื่อศึกษากลไกชีวสังเคราะห์แป้งในมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีนและการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปรพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่องหมาย