การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงข่ายเซลล์ประสาทเทียมเพื่อใช้ทำนาย Legphase ของเชื้อ Staphy lococcus aureus