การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Mixed Heavy Metal Ions in Wastewater by Zeolite A and Zeolite from Slag", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 "Driving together towards ASEAN Economic Community", 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2010 inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เรวดี อนุวัฒนา, "Highly Crystalline Na-A Zeolite from Rice Husk Ash and Baggase Ash", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสมเนตร จันทวิชชประภา, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์อัดเม็ดจากเถ้าชานอ้อย", การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน:ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, 5 - 6 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย