การวิเคราะห์โครงสร้างระบบธุรกิจจากเกษตรและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในจังหวัดนครปฐม