การศึกษาการแยกวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน

Publish Year International Journal 5
2015 exNantiya Inwong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJoao B. P. Soares, exAbdulaal Z. Al-Khazaal, "High Temperature Thermal Gradient Interaction Chromatography (HT-TGIC) for Blends of Ethylene/1-Octene Copolymers: A Mathematical Model", Macromolecular Symposia, ปีที่ 354, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - กันยายน 2015, หน้า 361-366
2015 exNantiya Inwong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, ex Joao B. P. Soares, exAbdulaal Z. Al- Khazaal, "High Temperature Thermal Gradient Interaction Chromatography (HT-TGIC) of Ethylene/1-Octene Copolymers: Model Development and Validation", Macromolecular Symposia, ปีที่ 356, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015, หน้า 54-60
2012 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, ex Jo?o B.P. Soares, "Effect of Chain Microstructure and Cooling Rate on Crystaf Calibration Curves: An Experimental Study", Macromolecular Symposia, ปีที่ 312, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 191-196
2012 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, exJo?o B.P. Soares, "Monte Carlo Simulation of the Microstructure of Linear Olefin Block Copolymers", Macromolecular Symposia, ปีที่ 312, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 167-173
2012 exEkaphol Siriwongsarn, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, exAbdulaziz A. Alghyamah, exJo?o B. P. Soares, "Mathematical Modeling of Temperature Rising Elution Fractionation (TREF) of Polyethylene and Ethylene/1-Olefin Copolymers", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 213, ฉบับที่ 18, กันยายน 2012, หน้า 1892-1906
Publish Year International Conference 4
2014 exSuwicha Sottesakul, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition Distribution of Linear Olefin Block Copolymer: Theoretical Analysis and Monte Carlo Simulation", 5th International Conference on Polyolefin Characterization, 21 - 24 กันยายน 2014, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2012 exNantiya Inwong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Model of Gradient Adsorption High Temperature Liquid Chromatography (HT-LC) for Ethylene/1-Octene Copolymers Made with Metallocene Catalysts", International Conference on Polyolefin Characterization , 21 - 24 ตุลาคม 2012, Woodland เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2012 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEkaphol Siriwongsarn, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, exJo?o B. P. Soares , exAbdulaziz A. Alghyamah, "Development of a Mathematical Model for Temperature Rising Elution Fractionation (TREF)", International Conference on Polyolefin Characterization , 21 - 24 ตุลาคม 2012, Woodland เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEkaphol Siriwongsarn, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, exJo?o B. P. Soares, "Toward Understanding the Role of Crystallization and Dissolution Kinetics in Temperature Rising Elution Fractionation (TREF) of Ethylene/1-Olefin Copolymers", Canadian Society for Chemical Engineering (CSChE) 2011, 23 - 26 ตุลาคม 2011, London แคนาดา