การใช้เชื้อราป้องกันกำจัดแมลง

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exNowarat Chakanya , exKittideth Prem-udomkit, exChan Maketon, "Interaction Between Entomopathogenic Fungi and Some Aphid Species in Thailand", Gesunde Pflanzen , ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 93-105