งานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์ PLLA น้ำหนักโมเลกุลสูงผ่านกลไกปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวงของแลคไทด์ในระดับ Lab-scale