การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลม