โครงการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขัน Supply chain champion ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, exทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย, "การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตของกุ้งขาวชีวภาพและกุ้งขาวธรรมดา", Thai VCML, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 149-159
Publish Year National Conference 2
2012 exสโรชา มรรคอนันตโชติ, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, exกมลนาฏย์ คงวัดใหม่, "พฤติกรรมทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 10 (ThaiVCML 2010) , 11 - 12 พฤศจิกายน 2010, กระบี่ ประเทศไทย