การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ภาคเกษตรกับบทบาทการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 46-51