การศึกษาเบื้องต้น : ผลของการเติมสารประกอบแคลเซียมสังเคราะห์จากเปลือกไข่ลงในน้ำยางข้น

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exWissawin Kunchornsup, exLa-Orngdow Mulsow, exPrapaphan Phudkrachang, exProf.Anuvat Sirivat, "Removal of water extractable proteins from concentrated natural rubber latex by eggshells", Journal of Elastomers and Plastics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 1-17
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAnuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, "Preparation and properties of calcium oxide from eggshells via calcination", Materials Science-Poland , ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 313-322
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPrapapan Phudkrachang, exRaksapong Kunanuraksapong, exAnuvat Sirivat, "REMOVING EXTRACTABLE PROTEINS IN NATURAL RUBBER LATEX BY CALCIUM CHLORIDE FROM CHICKEN EGGSHELLS", Rubber Chemistry&Technology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 543-565
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPrapapan Phudkrachang, exAnuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, "Removing extractable proteins in natural rubber latex by calcium chloride from chicken eggshellsRemoving extractable proteins in natural rubber latex by calcium chloride from chicken eggshells", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 543-564