ธรรมชาติของออกซิซอลส์และอัลทิซอลส์สีแดงในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548)

Publish Year International Journal 1
2005 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Phosphate sorption by Thai red Oxisols and red Ultisols ", Soil Science, ปีที่ 170, ฉบับที่ 9, กันยายน 2005, หน้า 716-725