การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์

Publish Year National Conference 1
2011 exปรารถนา วิชชุมณี, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การใช้ประโยชน์น้ำเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3, 14 - 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย