การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรส์

Publish Year National Conference 1
2012 exรมณี เชยสุนทร, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีชมพูของน้ามะพร้าวน้าหอมพาสเจอร์ไรซ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย