บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย