ลักษณะประจุของดินที่มีพัฒนาการสูงในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2010 exWisawapipat, W, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exGilkes, RJ, "Surface charge characteristics of variable charge soils in Thailand", AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 337-354
2009 exวรชาติ วิศวพิพัฒน์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exR.J. Gilkes, "Phosphate sorption and desorption by Thai upland soils", Geoderma, ปีที่ 153, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2009, หน้า 408-415
Publish Year National Conference 2
2009 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวรชาติ วิศวพิพัฒน์, exR.J. Gilkes, "Strategies for developing agricultural potentials of highly weathered soils derived from basalt under tropical monsoonal climate", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะรอยพิมพ์ประจุของดินออกซิโซลส์ที่มีสีแดงในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย