สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินดอนภายใต้ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSingh, B., "Association of trace elements and dissolution rates of soil iron oxides", Soil Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 1-12
2013 exKetrot, D, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSingh, B, "Interactive effects of iron oxides and organic matter on charge properties of red soils in Thailand", SOIL RESEARCH, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 222-231
2013 inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exBalwant Singh, "Phosphorus and cadmium sorption by red soils and Fe oxide concentrates from Thailand", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 109-117