การศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารด้านการพูดและการเขียนในบริบทของภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในประเทศไทยและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับมหาวิทยาลัย