โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มป่าทางบกในประเทศไทยโดยใช้ดัชนีภูมิภาพ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 61-76
Publish Year International Conference 1
2009 exนางสาวธัญวัตม์ อนันต์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เชาวลิต ศิลปทอง, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Object Oriented Satellite Image Analysis for the Differentiation of Eucalyptus Plantation in the an Area of Sanamchaiket District, Chachoengsao Province", The 30th Asian Conference on Remote Sensing , 19 ตุลาคม 2009, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกแนวเชื่อมต่อป่าที่เหมาะสมในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกด้วยเทคนคิการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย