โครงการพัฒนาข้อสอบ E-Exam สำหรับการสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2552-2553)

  • inนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

  • inนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี