การผลิตโคนมสาวในระบบการจัดการแบบ Pasture Based ในเขตร้อนชื้น