ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ำอ้อยผง

Publish Year International Journal 1
2016 exKhuenpet, K., exCharoenjarasrerk, N., exJaijit, S., exArayapoonpong, S., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of suitable spray drying conditions for sugarcane juice powder production with an energy consumption study", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2016, หน้า 139-145
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนส. ณัฐมน ศิริปการ, exนส. จิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ, "The Attributes of Dried Cherry Tomatoes Produced by Different Conditions of Osmotic Dehydration and Drying Operation", The 3rd INCOFTECH-2013, An International Conference on Food Technology, 4 - 5 มกราคม 2013, Tamil Nadu สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศศรส ใจจิตร์, exนางสาวสุภา อารยะพูนพงศ์, exนางสาวนัชชา เจริญจรัสฤกษ์, "Production of sugarcane juice powder using spray drying and various adjuncts", 7th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2011), Tianjin, China, 18-20 September 2011, 18 - 20 กันยายน 2011, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน