โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)

Publish Year International Journal 1
2011 exศักดิ์ศรี รักไทย, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 243-251
Publish Year National Conference 2
2011 exนายอาทิตย์ พานิชนาวา, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการพังทลายของเขื่อนแก่งกระจานด้วยโปรแกรม HEC RAS", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 19 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนิลุบล รังโคตร, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองระบบท่อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย