การค้นหาโปรโมเตอร์จากจีโนมของเชื้อ Pediococcus acidilactici BCC9545

Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาว มัตติกา อภิสิงห์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว เจษฎาพร พิทักษ์สุธิพงศ์, "Distinct expression patterns of two uvrA genes of Pediococcus acidilactici BCC9545 under environmental stresses", The 23rd Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology " Systems Biotechnology: Quality & Success", 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย