การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากไม้ยูคาลิปตัสฟอกขาว

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

  • inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี