ศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสโดย Bacillus sp. C4 โดยวิธีทางสถิติ

Publish Year International Journal 1
2010 exนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Optimization of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 using Plackett-Burman design and response surface methodology", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 118-124
Publish Year National Conference 1
2008 exนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "อาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยกาวไหมจาก Bacillus sp. C4 โดยใช้ Plackett –Burman design ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย