เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSeehalak, W, "Moisture content in raw rubber sheet analyzed by transflectance near infrared spectroscopy", JOURNAL OF INNOVATIVE OPTICAL HEALTH SCIENCES, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2014
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exพันธิภา สีดาว, exเพ็ญพิไล เพ็ญธิสาร, exวิไลภรณ์ โหง้วสกุล, "การพัฒนาเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของแผ่นยางดิบ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 63-66
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exพันธิภา สีดาว, exเพ็ญพิไล เพ็ญธิสาร, exวิไลภรณ์ โหง้วสกุล, "การสร้างเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของแผ่นยางดิบ", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 23 - 24 สิงหาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย