การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดดอก และบทบาทของแสง, อุณหภูมิ และน้ำตาลที่มีผลต่อการพัฒนาของดอกมะลิลาในฤดูหนาว