การเตรียมความพร้อมและการศึกษาเบื้องต้นในการผลิตนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์