การศึกษาความต้องการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนครปฐม และความต้องการใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ของผู้ประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวพัชรา จตุรโกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย