การพัฒนาระบบในการจัดการความรู้โครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exณิชชา ธณะเดชศิริกุล, "ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กรก่อสร้างไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exปัณณวิชญ์ สะอาดโอษฐ์ , "ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรก่อสร้างไทยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้", การประชุมวิชาการวิศวกรรโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย