การใช้ประโยชน์เศษผลไม้จากโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อผลิตไฮโดรเจน