คุณสมบัติสารเคลือบบริโภคได้จากโพลีแซคคาไรด์กระเจียบเขียวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

Publish Year International Journal 4
2011 exPrommakool, A., inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanjarasskul, T., exKrochta, J.M., "Whey protein-okra polysaccharide fraction blend edible films: Tensile properties, water vapor permeability and oxygen permeability", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 362-369
2010 exSengkhamparn, N, exSagis, LMC, exde Vries, R, exSchols, HA, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVoragen, AGJ, "Physicochemical properties of pectins from okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)", FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 35-41
2009 exNipaporn Sengkhamparn, exRen' Verhoef, exHenk A. Schols, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlphons G. J. Voragen, "Characterisation of cell wall polysaccharides from okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)", Carbohydrate Research, ปีที่ 344, ฉบับที่ 14, กันยายน 2009, หน้า 1824-1832
2009 exNipaporn Sengkhamparn, exEdwin J. Bakx, exRene Verhoef, exHenk A. Schols, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlphons G. J. Voragen, "Okra pectin contains an unusual substitution of its rhamnosyl residues with acetyl and alpha-linked galactosyl groups", Carbohydrate Research, ปีที่ 344, ฉบับที่ 14, กันยายน 2009, หน้า 1842-1851