การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของพรอพอลิสในผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก