การพัฒนาบล็อกคอนกรีตผสมผงยางรีไซเคิลเป็นฉนวนความร้อนและลดการลื่น