การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร

Publish Year National Journal 1
2012 inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 166-176
Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "The Development of Soy Milk Sandwich Spread", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) "Food, Health and Trade", 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, จ.เชียงราย
Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010, พิษณุโลก ประเทศไทย