การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหลักในส่วนที่ได้จากต้นอ้อยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exSatoru Miyata, "Near-Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Evaluation of Major Chemical Components in Sugarcane Bagasse", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exจริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exซาโตรุ มิยาตะ, "การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 65-68
Publish Year International Conference 3
2020 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exSatoru Miyata, "DEVELOPMENT OF A NEAR-INFRARED SPECTROSCOPIC ANALYSIS METHOD TO EVALUATE SUGARCANE GERMPLASM RESOURCES FOR MAJOR CHEMICAL COMPONENTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020, 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exSatoru Miyata, "A FEASIBILITY STUDY OF THE MONITORING OF CELLULOSE, XYLAN AND LIGNIN CONTENTS IN ARTIFICIAL BIOMASS SAMPLES USING NEAR-INFRARED SENSOR", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020, 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exจาริยา ประสานศรีสุภาพ, exนายซาโตรุ มิยาตะ, "Quantitative Determination of Chemical Constituents in Sugarcane Bagasse by using Near Infrared Spectroscopy", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, exวีระพล พลรักดี, exทักษิณา ศันสยะวิชัย, exซาโตรุ มิยาตะ, "การตรวจสอบคุณภาพอ้อยด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย