การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเลในบริเวณป่าชายเลนและชายฝั่ง สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง

Publish Year National Journal 1
2003 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Contribution to the knowledge of marine algae from Ranong, the Andaman Sea, coast of Thailand", Nat. Hist. Bull. Siam Soc., ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, กันยายน 2003, หน้า 261-272