การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

Publish Year International Conference 1
2011 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสกล ฉายศรี, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Root Yield of Cassava Planted 3 Variety Early Rainy Season in Mab Bon Soil Series", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China., 27 ตุลาคม 2011 - 2 พฤศจิกายน 2012, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของ มก.ที่ปลูกในพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อัตราของปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย