โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มและยืดอายุการเก็บรักษาอะโวกาโด