การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ไทย

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.อภิตา บุญศิริ, exจิตติมา จิรโพธิธรรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, exผศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์, inนายพิษณุ บุญศิริ, "การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 288-291
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.อภิตา บุญศิริ, exจิตติมา จิรโพธิธรรม, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายสมนึก ทองบ่อ, exผศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์, inนายพิษณุ บุญศิริ, "การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย