บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง", การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา, 17 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย