แมลงหนอนปลอกน้ำกับการประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ, "HYDROPSYCHID GILL MORPHOLOGY (INSECTA: TRICHOPTERA) IN ASSOCIATION WITH WATER QUALITY PARAMETERS", Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 125-134
2011 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Biodiversity and distribution of Trichoptera species along the Tapee Rivers, Surat Thani Province, southern Thailand", ZOOSYMPOSIA, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2011, หน้า 279-287
2010 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "แมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ ภาคใต้ของประเทศไทย", Denisia, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2010, หน้า 295-302
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "แมลงน้ำวงศ์ไฮดรอบไซคิดี้ (อันดับไทรคอบเทอร่า) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ คุณภาพน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 654-666
Publish Year National Conference 4
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของแมลงน้ำวงศ์ Hydropsychidae", ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร , 19 - 21 มกราคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ, "การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟรอนโตไคลเปียสในการระบุชนิดตัวอ่อนแมลงน้ำวงศ์ย่อยไฮดรอบไซคินี่", การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง", การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3 , 22 กรกฎาคม 2010, นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของกลุ่มเหงือกในแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ไฮดรอปไซคิดเพื่อการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย