การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์, "The Sufficient House: Housing Design for Suburban Bangkok Based on Sufficiency Economy Philosophy", EAAE/ARCC Conference on Architectural Research: Cities in Transformation - Research & Design (EAAC/ARCC 2012), 9 มิถุนายน - 9 กันยายน 2012, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 2
2013 exนิษา ม่วงเอง, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการจัดการของเสียโดยการประเมินวัฐจักรชีวิต", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 - 29 มีนาคม 2013, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exกฤชกร จุลโพธิ์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "ทางเลือกของการสร้างบ้านโดยการคำนึงถึงภาระต่อสิ่งแวดล้อม", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 - 29 มีนาคม 2013, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย