การศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici ที่แสดงออกในผลพริกระยะผลเขียวและผลแดง ของพริก Capsicum chinense ‘PBC932’

Publish Year International Journal 1
2012 exN. P. Ranathunge, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exR. Ford, exP.W.J. Taylor, "Colletotrichum truncatum Pathosystem on Capsicum spp: infection, colonization and defence mechanisms", Australasian Plant Pathology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 463-473
Publish Year National Journal 1
2012 exPatiporn Temiyakul, exPaul WJ Taylor, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Differential Fruit Maturity Plays an Important Role in Chili Anthracnose Infection", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 494-504
Publish Year International Conference 4
2011 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPatiporn Temiyakul, exPaul WJ Taylor, "Differential fruit maturity plays an important role in chili anthracnose resistance", International Conference on Solanaceae Resistance Breeding Technologies, Genetics and Genomics, 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exPatoporn Temiyakul, exPaul WJ Taylor, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Differential gene expressions in mature green and ripe fruits relating to anthracnose resistance in Capsicum baccatum PBC80", International Conference on Solanaceae Resistance Breeding Technologies, Genetics and Genomics, 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exPaul W.J. Taylor, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Anthracnose disease of Capsicum spp.", APS-IPPC Joint Meeting, 6 - 10 สิงหาคม 2011, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPaul W.J. Taylor, exPatiporn Temiyakul, "Breeding for resistance and pathogenicity of chili anthracnose", The 14th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant , 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPatiporn Temiyakul, "Construction of Subtractive cDNA Library and Characterization of Genes Relating to Anthracnose Resistance in Chili", การประชุมประจำปีนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย