การค้นหาอิพิโทป์ร่วมบนยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปราต่างซีโรวาร์ ในกลุ่ม L. interrogans และ L. noguchii