การสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสท