การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanice B. Harte, exRafael A. Auras, exPeter K.C. Ong, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effects of packaging materials on the aroma stability of Thai ‘tom yam’ seasoning powder as determined by descriptive sensory analysis and gas chromatography–mass spectrometry", Journal of the Science of Food and Agriculture , ปีที่ 97, ฉบับที่ 6, เมษายน 2017, หน้า 1854-1860
Publish Year National Conference 2
2012 exสินีนาฏ เรืองหิรัญ, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ 1-MCP ต่อการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ตัดแต่งพร้อมบริโภค", 10th National Postharvest Technology Conference 2012, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exมยุรี เมืองมูล, exศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "ผลของอุณหภูมิต่อความแน่นเนื้อของทุเรียนตัดแต่งพันธุ์หมอนทองและชะนี", 10th National Postharvest Technology Conference 2012, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย