การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก

Publish Year International Journal 1
2009 exTang, C, exYamada, H, exShibata, K, exYoshida, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exYoshikai, Y, "IL-15 protects antigen-specific CD8(+) T cell contraction after Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guerin infection", JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2009, หน้า 187-194
Publish Year International Conference 3
2012 exกำชัย กิจศิลป, exพรชัย สัญฐิติเสรี, exตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง, exวรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังของการป่วยและการตายของนกล่าเหยื่อในหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2554", 7th ARRCN Symposium on Asian Raptors: raptor migration and conservation in Asia, 13 - 16 มกราคม 2012, Gangwha สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, "Conservation of Endangered Wild Birds Using Primordial Germ Cell", The International Workshop for Preservation of Avian Primordial Germ Cells and Its Usage, 25 - 29 มกราคม 2010, Okinawa ญี่ปุ่น
2010 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Progress Report on PGC Research in Kasetsart University", The 6th International Meeting on the “Cryo-Phoenix Project”, 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น