การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากโหระพา กระชายและการบูรในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร, exรศ.ดร.วราภรณ์ จุนยประเสริฐ, exดร.อรัญญา ศรีบุณศรากุม, "Feed additive from Mangifera indica L.", The 2nd International Forum on Screening Functional Components of Agricultural Residues and Mangiferin Research, 13 - 15 สิงหาคม 2011, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, exนายสุชาติ สงวนพันธ์, "Study of Essential Oils Administration in Broiler", The ISSAAS International Symposium and Congress 2011, 9 พฤศจิกายน 2011, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย